นายสุริยะ คูหะรัตน์
ประธานกรรมการ
นางขวัญใจ สายศิริ
รองประธาน
นายรัก สมพงษ์เจริญ
รองประธาน

 

นายกิตติศักดิ์ ทรงพัฒนาศิบป์
เหรัญญิก
นายประดิษฐ์ สาลียงพวย
เลขานุการ
นายพิสุทธิ์ คงขำ
ผู้จัดการ
นางวนิดา สิงหชาติปรีชากุล
กรรมการ
นางวรรณา สาริยาชีวะ
กรรมการ
นางสกาวเดือน ขำเจริญ
กรรมการ
นางบุญศรี อัครพิทักษ์พงศ์
กรรมการ
นางสาวละออ สวัสดินาม
กรรมการ
นายศุภวัฒน์ สุขเกษม
กรรมการ
นางสาวพัชรี เข็มทอง
กรรมการ
นายสุระ เอติญัติ
กรรมการ
นางผานิต เกษเกษา
ที่ปรึกษา
นางนวภัสร์ มุ่งหมาย
กรรมการ
นายสมภพ ห่วงทอง
ผู้ตรวจสอบกิจการ