นางปาจรีย์ อารีย์รบ
ประธานกรรมการ
นางขวัญใจ สายศิริ
รองประธาน
นายประยุทธ นงค์นวล
รองประธาน

 

นายกิตติศักดิ์ ทรงพัฒนาศิบป์
เหรัญญิก
นางสาวพัชรี เข็มทอง 
เลขานุการ
นางประนอม จิตต์ทนงศักดิ์
ผู้จัดการ
นายเฉลิม ลภัสบุญทวี
กรรมการ
นางวรรณา สาริยาชีวะ
กรรมการ
นายรัก สมพงษ์เจริญ
กรรมการ
นายรังษี ศรีมี
กรรมการ
นางนวภัสร์ มุ่งหมาย
กรรมการ
นายศุภวัฒน์ สุขเกษม
กรรมการ
นายสุระ เอติญัติ
กรรมการ
นายประดิษฐ์ สาลียงพวย
กรรมการ
นายเจตน์ กระเครือ
กรรมการ

นายสุริยะ คูหะรัตน์
ที่ปรึกษา
นายพิสุทธิ์ คงขำ
ที่ปรึกษา
นายสุพจน์ เฉลี่ยสมบูรณ์
ที่ปรึกษา
นายสมภพ ห่วงทอง
ผู้ตรวจสอบกิจการ