อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก

ตัวอย่าง ปันผล
– ยอดยกมาต้นปี (หุ้นสะสม ต้นปี) 100,000 บาท
– อัตราเงินปันผล 5.70%
– ยอดหุ้นส่งหักรายเดือนๆ ละ 1,000 บาท

ยอดยกมาต้นปี 100,000 x 5.70% = 5,700.00 บาท
ยอดหุ้นหักรายเดือนๆ ละ 1,000 บาท

เดือน การคำนวน ปันผล
มกราคม 1,000 x (11/12) x 5.70% 52.25
กุมภาพันธ์ 1,000 x (10/12) x 5.70% 47.50
มีนาคม 1,000 x (9/12) x 5.70% 42.75
เมษายน 1,000 x (8/12) x 5.70% 38.00
พฤษภาคม 1,000 x (7/12) x 5.70% 33.25
มิถุนายน 1,000 x (6/12) x 5.70% 28.50
กรกฎาคม 1,000 x (5/12) x 5.70% 23.75
สิงหาคม 1,000 x (4/12) x 5.70% 19.00
กันยายน 1,000 x (3/12) x 5.70% 14.25
ตุลาคม 1,000 x (2/12) x 5.70% 9.50
พฤศจิกายน 1,000 x (1/12) x 5.70% 4.75
ธันวาคม 1,000 x (0/12) x 5.70% 0.00
รวมเป็นเงิน 313.50
รวมเงินปันผล 5,700 + 313.50 6,013.50


ตัวอย่าง เฉลี่ยคืน
– ดอกเบี้ยเงินกู้ทั้งปี 50,000 บาท
– อัตราเงินเฉลี่ยคืน 13%
เงินเฉลี่ยคืนที่ได้รับ คือ 50,000 x 13% = 6,500 บาท