นโยบายความเป็นส่วนตัว

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด (“สหกรณ์”) เป็นเจ้าของและผู้ดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต้องเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการต่อไปนี้ ซึ่งท่านควรอ่านอย่างละเอียด การใช้เว็บไซต์หรือเข้าไปดูข้อมูลในหน้าใดๆ ถือว่าท่านยอมรับข้อผูกพันที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้

 

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสหกรณ์

ท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสหกรณ์ได้ เพื่อการค้นหาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของสหกรณ์ ตรวจสอบอัตราต่างๆ ของสหกรณ์ และสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ได้ โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่านให้แก่สหกรณ์ หากท่านไม่ต้องการลงทะเบียนไว้กับสหกรณ์ และไม่ต้องการได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่เพิ่มเติมจากสหกรณ์ สหกรณ์สามารถดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของสหกรณ์ได้อย่างต่อเนื่อง สหกรณ์อาจใช้อุปกรณ์ซอฟท์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสหกรณ์ได้ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมถึงวัน และเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ การดูหน้าเว็บเพจจ์ต่างๆ เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม ประเภทของการสืบค้น ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต และการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของสหกรณ์ สหกรณ์อาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของสมาชิกที่มีบัญชีอยู่กับสหกรณ์ และใช้บริการระบบเชื่อมโยงข้อมูล โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของสหกรณ์นั้น สหกรณ์อาจใช้ระบบ “คุกกี้” ( cookie) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของคำขอของผู้ใช้บริการ ระบบ “คุกกี้” นั้น คือข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสหกรณ์ โดย “คุกกี้” นั้นจะได้รับการกำหนดโดยสหกรณ์ และจะสิ้นผลลงภายหลังจากการเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนของสหกรณ์

การรวบรวมและการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวสมาชิกของสหกรณ์นั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของสหกรณ์ อย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ได้แก่การให้บริการที่ดีที่สุด และนำไปใช้เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของสมาชิก ข้อมูลของสมาชิกจะไม่ถูกนำไปใช้ , เก็บรวบรวม, หรือสงวนไว้ หากสหกรณ์ไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว สหกรณ์จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง โดยกระบวนการสมัคร และโดยทางบริการเสริมซึ่งต้องใช้บุคคลติดต่อกับท่าน หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์โทรสาร ลักษณะทางภูมิภาคที่อยู่อาศัย และเลขประจำตัวสมาชิกแก่สหกรณ์ ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใดๆ ของท่านแก่สหกรณ์แล้ว สหกรณ์จะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลเป็นความลับของสหกรณ์

ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกของสหกรณ์จะถูกเก็บรวบรวม และสงวนไว้ในระหว่างระยะเวลาที่สหกรณ์ และท่านยังคงดำรงสมาชิกภาพ นอกจากนี้ เมื่อท่านได้ส่งไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์มายังสหกรณ์ สหกรณ์จะเก็บเนื้อหาในไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ ที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ และการโต้ตอบไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ดังกล่าวไว้ เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล และเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างสมาชิกและสหกรณ์ ในส่วนที่ท่านมีข้อสงสัยนั้นมีความกระจ่างชัดมากน้อยเพียงใด

การรวบรวมและการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวสมาชิกของสหกรณ์นั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของสหกรณ์ อย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ได้แก่การให้บริการที่ดีที่สุด และนำไปใช้เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของสมาชิก ข้อมูลของสมาชิกจะไม่ถูกนำไปใช้ , เก็บรวบรวม, หรือสงวนไว้ หากสหกรณ์ไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว สหกรณ์จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง โดยกระบวนการสมัคร และโดยทางบริการเสริมซึ่งต้องใช้บุคคลติดต่อกับท่าน หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์โทรสาร ลักษณะทางภูมิภาคที่อยู่อาศัย และเลขประจำตัวสมาชิกแก่สหกรณ์ ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใดๆ ของท่านแก่สหกรณ์แล้ว สหกรณ์จะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลเป็นความลับของสหกรณ์

ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกของสหกรณ์จะถูกเก็บรวบรวม และสงวนไว้ในระหว่างระยะเวลาที่สหกรณ์ และท่านยังคงดำรงสมาชิกภาพ นอกจากนี้ เมื่อท่านได้ส่งไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์มายังสหกรณ์ สหกรณ์จะเก็บเนื้อหาในไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ ที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ และการโต้ตอบไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ดังกล่าวไว้ เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล และเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างสมาชิกและสหกรณ์ ในส่วนที่ท่านมีข้อสงสัยนั้นมีความกระจ่างชัดมากน้อยเพียงใด

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

สหกรณ์จะไม่จัดสรรหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยอิสระ นอกจากนี้ สหกรณ์จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่
1. ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่สหกรณ์ หรือ
2. ข้อมูลที่จัดสรรนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้การเริ่มต้นธุรกรรมของท่านสำเร็จลุล่วงลง หรือ
3. ข้อมูลที่จัดสรรนั้น ได้จัดสรรให้แก่สำนักงานข้อมูลเครดิตที่มีชื่อเสียงน่าเชื่อถือ หรือจัดสรรให้แก่ผู้แทนในการรายงานข้อมูลซึ่งมีลักษณะอย่างเดียวกัน หรือ
4. การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ ตัวอย่างเช่น สหกรณ์อาจได้รับการต้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกของสหกรณ์ ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล นอกจากนี้ สหกรณ์ยังอาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลของสมาชิก แก่องค์กรผู้มีอำนาจของรัฐ เช่น ผู้ตรวจสอบของสหกรณ์แห่งประเทศไทยหรือสหกรณ์กลาง ซึ่งกฎหมายได้ให้อำนาจไว้

สหกรณ์อาจทำความตกลงไว้กับบุคคลภายนอก ในการที่จะพัฒนาและบำรุงรักษาระบบการธุรกรรมของสหกรณ์ และการจัดสรรปัจจัยสำคัญหรือบริการในนามของสหกรณ์ ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับสหกรณ์ หรือเข้ามาดำเนินการในนามของสหกรณ์นั้น จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลสมาชิกของสหกรณ์ไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องผูกผันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย เมื่อใดก็ตามที่สหกรณ์ได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใด เข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของสหกรณ์ องค์กรเหล่านั้นจะต้องปฏิบัติตาม มาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของสหกรณ์ด้วยเช่นกัน ในบางโอกาสสหกรณ์อาจเข้าทำความตกลงทางการตลาดร่วม และ/หรือ ร่วมโฆษณาส่งเสริมการออมกับบุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ในการดึงดูดสมาชิกใหม่ๆ ซึ่งหากท่านสมัครเข้ามาเป็นบัญชีสมาชิกใหม่กับสหกรณ์ อันเนื่องมาจากดำเนินการดังกล่าวแล้ว สหกรณ์สงวนสิทธิในการที่จะยืนยันรับรองกับบุคคลภายนอกนั้นว่า ท่านได้ทำการเปิดบัญชีกับสหกรณ์ด้วย

กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล

สหกรณ์จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ

การรักษาความถูกต้องของข้อมูล

สหกรณ์มีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางธุรกิจ นอกจากนี้ สหกรณ์ยังมีกระบวนการในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด ตามการร้องขอของท่านได้อีกด้วย